Účast ve výzkumu

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se sběrem dat pro účely výzkumu prováděném výzkumným týmem zastoupeným PhDr. Petrem Winklerem, Ph.D.

Zaškrtnutím „ano“ prohlašuji, že:

  1. jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu (dále též jen „výzkum“);
  2. dobrovolně souhlasím s účastí své osoby v tomto výzkumu;
  3. rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout ve své účasti na výzkumu nepokračovat;
  4. jsem srozuměn/a s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně.

Zároveň prohlašuji, že:

  1. souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a s jejich dalším využitím;
  2. souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů v rozsahu v tomto informovaném souhlasu uvedených ze strany Národního ústavu duševního zdraví , IČO: 00023752, se sídlem: Topolová 748, 250 67 Klecany, a to pro účely zpracování dat vzešlých z výzkumu a pro účely evidence a archivace; a s tím, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, v jehož rámci je výzkum realizován;
  3. jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Národní ústav duševního zdraví o informaci o zpracování mých osobních a citlivých údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Národní ústav duševního zdraví o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.

Výše uvedená svolení a souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností.

Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky, s výjimkou tzv. kolizních norem, a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit přímo na vedení výzkumného týmu: PhDr. Petra Winklera, Ph.D., tel. (+420) 283 088 433, email: petr.winkler(at)nudz.cz.

Informovaný souhlas si můžete stáhnout zde a můžete se k němu později vrátit.

Opatruj.se