Webinar

Den duševního zdraví na základních školách ve školním roce 2021/2022

Národní ústav duševního zdraví, konkrétněji iniciativa Opatruj.se, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním pedagogickým institutem připravuje akci nazvanou Den duševního zdraví určenou školním psychologům a metodikům prevence.

Den duševního zdraví je program zaměřený na podporu duševního zdraví žáků a pedagogů základních škol. Akce reaguje na zhoršení stavu duševního zdraví u žáků i učitelů v návaznosti na situaci okolo pandemie Covid-19. Cílem programu je zlepšit ponávratovou adaptaci, zmírnit dopady distanční výuky a ošetřit možné projevy traumatu a dekompenzace. V rámci tohoto programu vyškolíme školní psychology a metodiky prevence, kteří program předají na svých školách.

Konkrétně se v datech 12. října a 9. nebo 23. listopadu (vždy od 16:00 do 18:00) uskuteční dvouhodinové online školení školních psychologů, výchovných pracovníků a metodiků prevence. Ti budou vycvičeni k tomu, aby byli schopni Dnem duševního zdraví provést na své škole ihned se začátkem školního roku. Program bude realizován na základě evidence-based přístupů. Školení metodiků prevence a školních psychologů, kteří program školám doručí, bude zajištěno experty z oblasti psychologie a krizové intervence pro garanci kvalitativního dopadu. PhDr. Věra Neusar a PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová budou figurovat v roli lektorek.

Den duševního zdraví se na školách odehraje ve dvou fázích. Nejprve přijde na řadu workshop pro pedagogy, a to v rozsahu tří vyučovacích hodin. Po uplynutí nejméně jednoho týdne se mohou začít konat workshopy pro žáky, a to ve stejné časové dotaci.

Stručný nástin programu workshopů:

Program pro pedagogy:

Cílem celého programu je posílení vlastních zdrojů, vymezení prostoru pro oddech a facilitaci vzájemné podpory. Budou předány konkrétní tipy, jak pečovat o své duševní zdraví a jak ho posilovat. Ve druhé části proběhne sdílení „dobré praxe“ pro práci ve třídě. Podpořena bude i psychoedukace a normalizace emočně náročného prožívání.

1. Úvod.Seznámení se s tématem a úvod do hlavních pojmů.
Ukotvení tématu a kontextu. Vymezení základních pravidel. Seznámení se s průběhem programu a jeho orámcování. Základní psychoedukace, vymezení pojmů psychická odolnost a duševní zdraví.
2. Umožnění kognitivního pochopení a přijetí situace.
Prožívání v době pandemie, funkce systému kolegiální podpory, a nakonec mapování prožívání a normalizace všech jeho podob.
3. Práce se třídou. Předávání si zkušeností, volná diskuse.
Osvětlení emočních reakcí žáků.
4. Nabídka podpory ve formě digitálního balíčku a webu Opatruj.se
5. Představení cílů a náplně programu Dne duševního zdraví pro žáky.

Objasnění role třídních učitelů během workshopu pro žáky.

Program pro žáky:

1. Úvod.Seznámení se s tématem a úvod do hlavních pojmů.
Ukotvení tématu duševního zdraví a kontextu. Zvědomění, že není zdraví bez duševního zdraví. Vymezení základních pravidel workshopu. Seznámení se s průběhem a orámcování celého programu. Základní psychoedukace, vymezení pojmů psychická odolnost a duševní zdraví.
2. Praktická část.
Pochopení, že máme různé druhy emocí, které nás ovlivňují mnoha směry. Vnímání zdraví jako bio-psycho-sociálně-spirituální jednoty.
3. Emoce a řízené sdílení.
Normalizace „negativních“ emocí. Sdělení, že všechny emoce jsou nezbytné a mají svůj význam. Uvědomění, že pokud negativní emoce přetrvávají příliš dlouhou dobu a my cítíme, že nás omezují v každodenním životě, je vhodné užít copingových strategií, případně vyhledat pomoc, svěřit se někomu apod. Podpora vzájemné soudržnosti v rámci třídního kolektivu.
4. Předání nástrojů a uvědomění, že psychické zdraví lze i posilovat a budovat jeho odolnost.
Podání konkrétních informací, na koho se obrátit, pokud je třeba. Vytvoření prostředí důvěry a ujištění, že i škola je místem, kde lze hledat podporu a pomoc.

Co udělat, abyste svou školu do projektu zapojili?

1. Vyzvěte školního psychologa nebo metodika prevence, aby se zaregistroval prostřednictvím tohoto formuláře a vybral si termín 9. nebo 23. listopadu.
2. Ve vybraný čas se následně připojíke školení.
3. Se začátkem školního roku provede programem jak pedagogický sbor, tak žáky.
4. Odešle nám zpětnou vazbu s náměty na zlepšení programu a případnými návrhy na konsekventní intervence na školách.

Budeme velmi rádi, pokud Vám téma duševního zdraví nebude lhostejné a do programu zapojíte i Vaši školu.

Celý projekt je zdarma.


Opatruj.se